Republika e Kosoves

Prizren

UDHËHEQËS I ZYRËS PËR ÇËSHTJE PRONËSORO – JURIDIKE

Gursel Skenderi

Udheheqës i Zyrës  për Çështje  Pronësoro – Juridike
e-mail: gursel.skenderi@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44-747