Republika e Kosoves

Prizren

Udheheqës i Zyrës Komunikim Informim dhe Transparencë

Ymer Berisha

Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun
e-mail: ymer.berisha@rks-gov.net
Zyre: +383(0) 38 200 44-725
__________________________________________________________________________________________________________

 • Përcjellë mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve, të komiteteve dhe të Kuvendit të Komunës;
 • Siguron transparencë dhe qasje publike për punën e drejtorëve të administratës komunale, të institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe të ndërmarrjeve publike lokale, duke u ofruar informata dhe dokumente qytetarëve dhe medieve;
 • Mban lidhje me shtypin lokal dhe mediat elektronike për çështjet që iu takojnë organeve të Komunës;
 • Regjistron deklaratat e zyrtarëve komunalë dhënë përfaqësuesve të mediave;
 • Seleksionon dhe arkivon shkrimet e gazetave që kanë të bëjnë me Komunën;
 • Realizon Planin Komunal të Transparencës.
 • I obligur që t’i njoftojë mediat së paku dy javë më parë (dhe një ditë para mbajtjes) për të gjitha takimet publike me qytetarë, ndërkohë që njoftimet për takimet e Kuvendit të Komunës dhe të trupave e organeve tjera, do të bëjë në ditën kur distribuohet materiali për këto mbledhje.
 • Njoftimi i mediave për ditën dhe kohën e hapjes së ofertave të tenderëve, në mënyrë që të inkurajohen raportimet në media.
 • Sigurimi i të gjitha materialeve dhe dokumentacioneve të nevojshme për përfaqësuesit e mediave, për të gjitha takimet që i mban Kuvendi i Komunës, vendos njoftimet e nevojshme në vendet e parapara në hapësirat e nevojshme dhe këto i publikon në UEB-faqen e komunës.
 • Menaxhimi i UEB-faqes së komunës, përditësimi i saj, duke i edituar të gjitha informatat e rëndësishme që ndodhin në komunë.
 • Kryen edhe punë të parapara me ligj, Statutin e Komunës së Prizrenit dhe me rregulloret tjera