Republika e Kosoves

Rahovec

   2021

 

 

   2020

1 Pushteti lokal në Kosovë dhe Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm

2 Lokalna samouprava na Kosovu i ciljevi održivog razvoja

1.BROSHURË INFORMATIVE PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE-ALB

2.INFORMATION BROCHURE ON ACCESS TO PUBLIC-ENG

3.INFORMATIVNA BROŠURA O PRISTUPU JAVNIM-SER

1. BROSHURE INFORMATIVE PER ZYRTARET PERGJEGJES PER QASJE NE DOKUMENTE PUBLIKE-ALB

2. INFORMATION BROCHURE FOR OFFICIALS RESPONSIBLE FOR ACCESS TO PUBLIC DOCUMENTS-ENG

3. INFORMATIVNA BROŠURA ZA SLUŽBENIKE ODGOVORNE ZA PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA-SER

 

2019

 Fletushka Strehimi Familjar

GAP-te-dhena-per-buxhetin-e-komuns-per-vitet-2019.20.21-dhe-22 

Informata mbi Tatimin ne Prone 

Informata mbi vleresimin e tokes per qellime te Tatimit ne Prone 

Qasja ne aktet komunale

Si ta regjistroj të drejtën pronësore që rrjedh nga vendimi i Gjykatës

Shqip:Si ta regjistroj te drejten proneesore qe rrjedh nga vendimi i Gjykates

Serbisht:Kako da upisem imovinska prava koja proisticcu iz sudske odlukeressenja

Si te regjistrohet prona e marre si dhurate

Si ta regjistroj te drejten pronsore qe rrjedh nga vendimi i gjykates

Si ta regjistroj pronen e trashëguar

Si ta regjistroj pronen e posa blere