Republika e Kosoves

Rahovec

Viti 2023

30.04.2024

Njoftim publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë nr.1527

04.03.2024

Raport nga Komisioni vleresues i ofertave – nr.624 i datës 27.02.2024

07.11.2023

Njoftm për ankand publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër nr. 6000

Njoftm për ankand publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër nr. 6001

Njoftm për ankand publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër nr. 6002

04.10.2023

Njoftim për rishpallje të ankandit publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

28.09.2023

Njoftim për rishpallje të ankandit publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

26.09.2023

Njoftim publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

01.09.2023

KONTRATE ADRIAN ORLLATI

18.08.2023

Njoftim për ankand publik – parcela kadastrale nr. 71510057-02240-73

04.08.2023

Njoftim publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatgjatë

19.04.2023

Njoftim për shtyerje te Ankandit Publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

27.03.2023

Njoftim për Ankand Publik për dhenien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

17.03.2023

Njoftim publik për dhënien e pronës së paluajtshme të Komunës në shfrytëzim afatshkurtër

16/03/2023

Njoftim publik për dhënien e lokaleve afariste në shfrytëzim afatshkurtër në Palestrën sportive “Mizahir Isma”

14/02/2023

 – Ankand Publik 507 

– Ankand Publik 508 

– Ankand Publik 509 

 – Ankand Publik 510 

 – Ankand Publik 511 

 – Ankand Publik 512 

 – Ankand Publik 513 

 – Ankand Publik 514 

 – Ankand Publik 515 

 – Ankand Publik 516 

 

Viti 2021

14/07/2021

Thirrje per aplikim per mbeshtetje financiare me subvencione per OJQ-te dhe shoqatat qe zhvillojne aktivitetet ne fushen e mireqenies sociale dhe ofrojne sherbime sociale dhe familjare

05/07/2021

Thirrje per aplikim

Udhezuesin per aplikim

Forma e deklarates per financimin e dyfishte Komuna e Rahovecit – Drejtoria për Bujqësi

Forma e deklarates per financimin e dyfishte Komuna e Rahovecit – Drejtoria për Bujqësi

Shpallje per aplikim-perfaqesues nga OJQ dhe shoqeria civile

06/05/2021

1.Njoftim per Ankand Publik per dhenien e prones se paluajtshme ne shfrytezim afatshkurter 06.05.2021

2.Njoftim per Shpallje per Ankand Publik

3.Njoftim per Rishpallje per Ankand Publik

 

THIRRJE PER APLIKIM DKRS

 

1-Vendimi i Drejtorise per Kulture-per shpalljen e thirjes publike per aplikim

2- SHPALLJA E THIRRJES PUBLIKE 2021 KULTUR

3- UDHEZIMET PE APLIKIM TE SUBVECIONEVEE

4-FORMULARI I APLIKIMIT PER OJQ-te

5-FORMULARI I APLIKIMIT PER INDIVID

6- FORMULARI I BUXHETIT

7- FORMA E DEKLARIMIT TE MUNGESES SE FONDEVE TE DYFISHTA

8- DEKLARATA E PARTNERITETIT

9- FORMULARI I RAPORTIT FINANCIAR

10-FORMULARI I RAPORTIT NARRATIV

1.THIRRJE PUBLIKE PËR SUBVENCIONIM TË SPORTIT :https://kk.rks-gov.net/rahovec/news/thirrje-publike-per-subvencionim-te-sportit/

2. Njoftim per Ankand Publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

 

Viti 2020

1.Thirrje peublike per aplikim Perpununes

2.Udhezim per aplikim perpunues

3.Formulari i Aplikacionit – Drejtoria per Bujqesi

__

1.Thirrje publike Vaksinim

2.Udhezim per aplikantet

Formulari i Aplikacionit per projekte Kulturore Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

__

1-Thirrje per aplikim ne skemen e grandeve Perkrahja e perpunuesve dhe pikave grumbulluese te qumeshtit ne Komunen e Rahovecit dhe 2-Aplikacioni

-Njoftim per ankand publik per lokacionin per trajtimin dhe deponimin e mbeturinave inerte nga ndertimi dhe demolomi i objekteve ndertimore

1.Thirrja per perkrahjen e fermereve me mekanizem bujqesore

2.Aplikacioni per perkrahjen e fermereve me mekanizem bujqesore

1.Thirrja per aplikim per komore dhe laktofriz

2.Aplikacion per aplikim per komore dhe laktofriz

1.Thirrja per aplikim

2.Udhezuesi per aplikim

3.Formulari i Aplikacionit per projekte Kulturore Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

4.Forma e deklarates per financimin e dyfishte Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

Njoftim per Ri shpallje te ankandit publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

Thirrja per aplikim ne skemen e grandeve Zhvillimi i ndermarresise ne Komunen e Rahovecit

Thirrje per aplikim per mbeshtetje financiare me subvencione per OJQ dhe Shoqata, qe zhvillojne aktivitetet ne fushen e mireqenies sociale dhe ofrojne sherbime sociale dhe familjare

Thirrja per aplikim

1. Udhezues per aplikantë RAHOVEC

2 Shtojca A Formulari i aplikimit

3 Shtojca B1 Buxheti f 1

4 Shtojca B2 Buxheti f 2

5 Shtojca C Projeksioni financiar

6 Shtojca D Deklarata nga aplikanti

Njoftimi Ankandi Publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

DKRS, publikon thirrjen per ekspert te jashtem ose perfaqesues te OJQ-ve per te qene pjese e komisionit vleresues

Thirrje per subvencione per klubeve Sportive

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Sport

 

Thirrje per subvencionet ne Kulture dhe Rini

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

2. Formulari i Aplikacionit për projktet për Individ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Kulture dhe Rini

Viti 2019

Njoftim per rishpalljen e Ankandit 14.10.2019

Njoftim për ankand publik 04.09.2019

Njoftim për ankand publik 02.09.2019

 Njoftim për ankand publik 10.05.2019

 Njoftim për ankand publik 16.01.2019

 Njoftim për ankand publik 19.09.2018

 Njoftim për ankand publik 01.06.2018