Republika e Kosoves

Rahovec

Misioni & Vizioni

Në faqen zyrtare të Komunës së Rahovecit opinioni i gjerë do të njihet me strukturën organizative të Ekzekutivit të Komunës, përbërjen e Kuvendit të Komunës dhe zhvillime të tjera në komunën e Rahovecit.
Po ashtu, qytetarët do të njihen me detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve komunal, drejtorëve të drejtorive, aktivitetet në komunë që kanë të bëjnë me interesin e qytetarëve në përgjithësi.
Në këtë faqe do të gjeni të publikuar vendimet, rregulloret , strategjitë, dokumentet zhvillimore dhe dokumente të tjera që përbëjnë interes për qytetarët e që janë në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve, rritjes së cilësisë së shërbimeve komunale.

Kyçu

Regjistrohu

kalendari

Shiko online mbledhjen e Kuvendit të Komunës

Libri i Proceseve

Konkurs Ndërkombëtar për Diazjnimin e Sheshit Qendror të Rahovecit

sherbimet

Profili i Komunës

Planet/Raporte vjetore të punës së Kryetarit dhe Qeverisë Komunale

Kërkesat e parashtruara pranë zyrës së kryetarit

Lista e hollësishme e shërbimeve që ofrohen për qytetarë

Vendime-Plane-Informata-Strategji

Si të pajisem me leje ndërtimore

Kodi Komunal i Etikës

Himni

Raportet e Auditorit të Përgjithshëm

Harta e qytetit

E-Rekrutim

E-Komuna

Broshura

Lista me emra të Kryetarëve të lagjeve dhe fshatrave

Ndreqe.com

Instituti GAP

Dokumentet në konsultim publik

Njoftime, dokumente të konsultimeve-debate publike

Informata, Raporte-Lista të nënshkrimeve për Debate-Konsultime Publike

Platforma e konsultimeve publike

Raporte për Transparencë dhe Performancë

Nënshkrimi i Memorandumeve me Ministri dhe Nënshkrimi i Memorandumeve me OSHC

Buletini Komunal – Gazeta

Platforma për të Drejtat e Njeriut

Qasja në Dokumente Publike

Ankande-Thirrje Publike

Raporte për funksionimin e komunës

Portali shteteror

Shtyp faturën e tatimit ne prone