Republika e Kosoves

Rahovec

KOMITETI PËR SHËNDETËSI DHE PËRKUJDESJE SOCIALE

Shkurije Himaj – Kryesuese (shuka_87@hotamil.com) – 045/884 – 724

Vlora Vuçitërna – Anëtare (vlora vuqiterna@hotmail.com) – 044/891 – 505

Lirigzon Kastrati – Anëtar (kastratilirigzon@gmail.com) – 044/884 – 325

Armir Vuçitërna – Anëtar (darmir@hotmail.com) – 045/570 – 848

Edmond Kabashi -Anëtar (edmondkabashi81@gmail.com) – 049/488 – 528