Republika e Kosoves

Rahovec

KOMITETI PËR POLITIKË DHE FINANCA THËRRET MBLEDHJEN E RREGULLT

2022/09/06 - 3:28

Ftohen anëtarët e Komitetit për Politikë dhe Financa (KPF) të KK Rahovec, që të marrin pjesë në mbledhjen e 8 (tetë) e cila do të mbahet më datë: 15 shtator 2022 (e enjte), me fillim në orën 10:00, në sallën e KK – Rahovec.
Për këtë mbledhje propozoj këtë:
R E N D D I T E
1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;
2. Informatë nga DKRS-ja për muajin e mërgimtarëve prej 15 korrik deri më 15 gusht 2022;
3. Shqyrtimi i Planit Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave 2022 – 2026;
4. Shqyrtimi propozim vendimit për miratimin e buxhetit për vitin 2023;
5. Shqyrtimi i Programit Komunal tre Vjeçar për Banim 2022 – 2024;
6. Shqyrtimi i propozim vendimit për shpalljen me interes të përgjithshëm P- 71510033-01041-1 në zonën kadastrale Xërxë;
7. Shqyrtimi i vendimit për formimin e komisionit për zbatimin e procedurave dhe vlerësimin e ofertave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës;
8. Të ndryshme.