Republika e Kosoves

Rahovec

Njoftim/ftesë për aplikim për thirrjen publike nga e nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përmesë Agjencisë për investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë(KIESA)

2020/06/29 - 3:45

Njoftim/ftesë për aplikim për thirrjen publike nga e nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, përmesë Agjencisë për investime  dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në  Kosovë(KIESA) për subvencionim me mjete financiare për NMVM.

Për ndërmarrjet mikro 1 deri 9 punëtor), vlera totale e granateve do te jetë 250,000.00 EURO. Vlera maksimale qe mund të përfitoj një ndërmarrje mikro ështe deri në 75% e vlerës së makinerisë  ose në vlere financiare maksimumi deri në 15,000.00 EURO;

Për ndërmarrjet e vogla (të punësuar 10 deri 49 punëtor), vlera totale e granateve do të jetë 150,000.00 EURO. Vlera maksimale që mund të përfitoj një ndërmarrje e vogel eshtë deri në 50% e vlerës se makinerisë ose në vlere financiare maksimumi deri në 30,000.00 EURO;

Për ndermarrjet e mesme (të punësuar 50 deri 249 punëtor), vlera totale e granateve do te jetë 100,000.00 EURO. Vlera maksimale që mund të përfitoj një ndërmarrje e mesme është deri në 50% e vlerës së makinerisë ose në vlerë financiare maksimumi deri në 50,000.00 EURO.

https://kiesa.rks-gov.net/page.aspx?id=1,134,463