Republika e Kosoves

Rahovec

Numri i banorëve

Numri i përgjithshëm i banorëve sipas regjistrimit të fundit është 56,208

Struktura e popullsisë  

 

Shqiptar 55,166
Ashkali 404
Egjiptian 299
Serb 134
Rom 84
Boshnjak 10
Turq 2
Që nuk e janë përgjigjur 15
Që nuk kanë qenë në dispozicion 83
Të tjerë 11
 

Numri i përgjithshëm i popullsisë

56,208

Të dhënat janë marrë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës: http://askdata.rks-gov.net/PXWeb/pxweb/sq/askdata/ .

Popullsia Sipas Gjinise Etnicitetit Dhe Vendbanimit)