Republika e Kosoves

Rahovec

Viti 2020

1.Thirrje peublike per aplikim Perpununes

2.Udhezim per aplikim perpunues

3.Formulari i Aplikacionit – Drejtoria per Bujqesi

__

1.Thirrje publike Vaksinim

2.Udhezim per aplikantet

Formulari i Aplikacionit per projekte Kulturore Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

__

1-Thirrje per aplikim ne skemen e grandeve Perkrahja e perpunuesve dhe pikave grumbulluese te qumeshtit ne Komunen e Rahovecit dhe 2-Aplikacioni

-Njoftim per ankand publik per lokacionin per trajtimin dhe deponimin e mbeturinave inerte nga ndertimi dhe demolomi i objekteve ndertimore

1.Thirrja per perkrahjen e fermereve me mekanizem bujqesore

2.Aplikacioni per perkrahjen e fermereve me mekanizem bujqesore

1.Thirrja per aplikim per komore dhe laktofriz

2.Aplikacion per aplikim per komore dhe laktofriz

1.Thirrja per aplikim

2.Udhezuesi per aplikim

3.Formulari i Aplikacionit per projekte Kulturore Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

4.Forma e deklarates per financimin e dyfishte Komuna e Rahovecit – Drejtoria per Bujqesi

Njoftim per Ri shpallje te ankandit publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

Thirrja per aplikim ne skemen e grandeve Zhvillimi i ndermarresise ne Komunen e Rahovecit

Thirrje per aplikim per mbeshtetje financiare me subvencione per OJQ dhe Shoqata, qe zhvillojne aktivitetet ne fushen e mireqenies sociale dhe ofrojne sherbime sociale dhe familjare

Thirrja per aplikim

1. Udhezues per aplikantë RAHOVEC

2 Shtojca A Formulari i aplikimit

3 Shtojca B1 Buxheti f 1

4 Shtojca B2 Buxheti f 2

5 Shtojca C Projeksioni financiar

6 Shtojca D Deklarata nga aplikanti

Njoftimi Ankandi Publik per dhenien e prones se paluajtshme te komunes ne shfrytezim afatshkurter

DKRS, publikon thirrjen per ekspert te jashtem ose perfaqesues te OJQ-ve per te qene pjese e komisionit vleresues

Thirrje per subvencione per klubeve Sportive

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Sport

 

Thirrje per subvencionet ne Kulture dhe Rini

1. Formulari i Aplikacionit për projktet për OJQ – Sport 2020

2. Formulari i Aplikacionit për projktet për Individ – Sport 2020

3. Deklarata për financimin e dyfishtë – Sport 2020

4.Formulari dhe Forma e Buxhetit

Formular udhezues per Kulture dhe Rini

Viti 2019

Njoftim per rishpalljen e Ankandit 14.10.2019

Njoftim për ankand publik 04.09.2019

Njoftim për ankand publik 02.09.2019

 Njoftim për ankand publik 10.05.2019

 Njoftim për ankand publik 16.01.2019

 Njoftim për ankand publik 19.09.2018

 Njoftim për ankand publik 01.06.2018