Republika e Kosoves

Rahovec

2020

Draft Rregullore per Taksa Komunale per Debat Publik (SHQIP)

Draft Rregullore per Taksa Komunale per Debat Publik (SHQIP)

Pravilnik za Opštinske Takse za Javnu Raspravu (SRB)

Pravilnik za Opštinske Takse za Javnu Raspravu (SRB)

Draft-Plani-i-punes-se-kryetarit-te-komunes-dhe-qeverise-per-vitin-2020

Draft-Plani-Komunal-i-Veprimit-per-Eficience-te-Energjise-PKVEE-2019-2021 (1)

Vendim-per-venien-ne-debat-publik-te-Planit-Komunal-te-Veprimit-per-Eficience-te-Energjise-PKVEE-2019-2021

Draft-Plani-Lokal-per-Veprim-ne-Mjedis-2019-2024

Vendim-per-venien-ne-debat-publik-te-Planit-Lokal-per-Veprim-ne-Mjedis-2019-2024