Republika e Kosoves

Rahovec

Indeksi i Transparencës në Prokurimin Publik 2017 

GAP Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017 

Indeksi i Transparencës Buxhetore të Komunave 2017 

Transparometri Komunal KDI 2017    

Transparometri Komunal KDI 2016    

Transparometri Komunal KDI 2015    

Transparometri Komunal KDI 2014