Republika e Kosoves

Rahovec

Drejtori

TË DHËNAT PËRSONALE:

Emri: Rumir
Mbiemri: Zhuniqi
Adresa: Bellacërkë 21000, Rahovec, Republika e Kosovës
Telefoni: +377 (0) 45 134 005
E-mail: rumir.zhuniqi@rks-gov.net
Shtetësia: Kosovar
Data e lindjes:
Gjinia: Mashkull
Statusi martesor: