Republika e Kosoves

Rahovec

Zyra për Auditim të Brendshëm

Binak Kryeziu,Drejtor i njësisë së auditimit

Nr i telefonit:044128286

Emaili:binak.kryeziu@rks-gov.net

Ruzhdi Kabashi,Auditor i brendshëm

Nr i telefonit:045884700
Emaili:ruzhdi.kabashi@rks-gov.net