Republika e Kosoves

Ranillug

KONKURS

2018/12/10 - 2:14

Në pajtim me Nenet 7 dhe 8 të Ligjit për Punë Nr. 03/L-212 dhe kërkesën e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Arsim për publikimin e konkursit QKMF nr. 04-2-088/2018 të 05.12.2018, vendimi i kryetarit për shpalljen e konkursit nr. 01-807/2018. Nga data 10.12.2018, Shërbimi kadrovik shpall konkurs për këto vende pune:

1. Mjek i stomatologjisë, me 50% të orëve të punës, ose 20 orë në javë – një kryerës;

2. Mjek specialistit kardiolog internist, me 50% të orëve të punës ose 20 orë në javë – një kryerës;

3. Mjek i praksës përgjithshme, me 50% të orëve të punës, ose 20 orë në javë – katër kryerës;

4. Mjek i praksës përgjithshme, me 100% të orëve të punës, pra 40 orë në javë – një kryerës;

Kushtet për konkurs: fakulteti medicinës I përfunduar, përvoja e nevojshme e punës Çdo kandidat për punë duhet të hartojë dhe dorëzojë dokumentacionin e mëposhtëm:

– Aplikacioni I plotësuar

– Dokumentacioni mbi kualifikimin e duhur profesional

– Kopja e kartës së identitetit

– Vërtetimi se nuk ishte dënuar

– Certifikata e mjekut

– Certifikata e shtetësisë

– Ekstrakt nga regjistri i lindjes

Aplikacionet merren dhe të plotësuara dorëzohen në arkivin e K.K të Ranillugut. Afati i aplikimit është pesëmbëdhjetë (15) ditë nga data e publikimit të konkursit.

Data e shpalljes: 10.12.2018.

Dita e fundit e aplikimit është 24.12.2018

Komuna e Ranillugut nuk është e detyruar të njoftojë me shkrim kandidatët për rezultatet e konkurrimit, as nuk është e detyruar të kthejë dokumentacionin e pranuar.

Komuna e Ranillugut angazhohet për arritjen e një balance më të mirë mes grave dhe burrave në komunën e Ranillugut. Komuna e Ranillugut veçanërisht inkurajon gratë dhe kandidatët e komuniteteve minoritare që të aplikojnë për vende të lira / në këtë konkurs.