Republika e Kosoves

Ranillug

KONKURS

2020/02/11 - 11:10

OJQ – Strehimi Social dhe Të Drejtat e Pronës në Kosovë (SHPRK) kërkon 12 (dymbëdhjetë) avokatë të rinj që kanë mbaruar Fakultetin Juridik, por nuk kanë arritur të punësohen për punë.

Projekti është financuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) në Kosovë.

Rekrutimi i avokatëve do të ketë karakterin e përfundimit të punës praktike për avokatët e rinj dhe do të zgjasë për 10 muaj në një nga institucionet qendrore ose lokale në Kosovë që merret me PRONËSINË.

Të gjithë palët e interesuara duhet të paraqesin CV-në e tyre, një kopje të diplomës dhe një vërtetim nga ATK si një person jo në listën e paguesit të pagave.

Grupet e rrezikuara dhe anëtarët e pakicave inkurajohen të aplikojnë.

Dokumentet duhet të dorëzohen në adresën e postës elektronike: agron.beka@shprk.org jo më vonë se 2/14/2020. https://shprk.org/advertisement-konkurs/