Republika e Kosoves

Ranillug

Projekti për Stabilizim të Komunitetit III (EU-CSP III)

2019/01/31 - 11:53

Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) vazhdon të zbatojë projekte stabilizimin e komuniteteve III financuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK) në partneritet me Zyrën e BE-së në Kosovë. EU-CSP IIl program me fonde të MKK-së do të ofrojnë ndihmë financiare dhe teknike për fillim të ri apo zgjerimin e ndërmarrjeve ekzistuese të vogla dhe të mesme, veçanërisht kompanitë që nxisin dhe forcojnë riintegrimin e qëndrueshëm të të kthyerve të pakicave. Projekti EU-CSP IIl do të mbështesë iniciativat lokale që do të përfitojnë komunitetin më të gjerë nëpërmjet punës me anëtarët e komunitetit dhe fermerëve individual dhe prodhuesve duke hulumtuar mundësitë për veprim të përbashkët përmes krijimit dhe mbështetjen e jo-shumicës dhe shoqatat e biznesit etnike.

Projekti MKK komuniteti stabilizimi III (EU-CSP III) shpall thirrje për propozimet e biznesit e bizneseve të reja dhe ekzistuese, grupet dhe shoqatat për projekte individuale dhe grupore sipërmarrëse. EU-CSP III do të financojë projekte që mbështesin qartësisht qëndrueshmërinë afatgjatë ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe gjenerimin e të ardhurave.

Për udhëzimet dhe formularët e aplikimit, vizitoni faqen e IOM-it (www.kosovo.iom.int) dhe në zyrat lokale të EU-CSP III në Gjilan, Rr. Madeleine Albright # 32, tel: 049 968 487, ku ju mund të gjeni informacion të detajuar për procesin e aplikimit dhe një mënyrë e të shkruarit propozimin e biznesit tuaj, formularët e aplikimit dhe këshilla në plotësimin e formularëve dhe më shumë informacion dhe udhëzime lidhur me procesin e aplikimit.

Gjithashtu, mund të merrni më shumë informacion rreth procesit të aplikimit dhe formularëve të aplikimit në zyrën komunale të komunitetit dhe të vizitoni çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00.

Aplikimi mund të shkarkohet nga data 1 shkurt 2019, ndërsa afati i fundit për dorëzim është 8 shkurt 2018, por rekomandohet që aplikantët të dorëzojnë aplikimet sa më parë që të jetë e mundur.