Republika e Kosoves

Ranillug

THIRRJE PËR PROPOZIMET E BIZNESIT

2020/03/10 - 11:28

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) po vazhdon zbatimin e Projektit IV të Stabilizimit të Komunitetit të financuar nga Bashkimi Evropian i menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë. EU-CSP IV do të sigurojë ndihmë financiare dhe teknike për fillimin ose zgjerimin e NVM-ve ekzistuese, veçanërisht bizneset që promovojnë dhe forcojnë riintegrimin e qëndrueshëm të pakicave të kthyer. Projekti EU-CSP IV do të mbështesë gjithashtu nismat lokale që do të përfitojnë nga komuniteti i gjerë duke punuar me anëtarët e komunitetit dhe fermerët individualë dhe prodhuesit duke eksploruar mundësi për veprim të përbashkët përmes krijimit dhe mbështetjes së shoqatave të biznesit jo-shumicë dhe ndëretnike.

Projekti i Stabilizimit të Komunitetit Evropian të Bashkimit Evropian IV (EU-CSP IV), PUBLIKON një thirrje për propozime biznesi të afaristëve, grupeve dhe shoqatave të ardhshme dhe ekzistuese të biznesmenëve, për projekte individuale dhe grupore. EU-CSP IV do të financojë projekte që mbështesin qartë qëndrueshmërinë ekonomike afatgjatë, krijimin e vendeve të punës dhe gjenerimin e të ardhurave.

Për udhëzime dhe forma të aplikimit, vizitoni Uebfaqen e IOM-it (www.kosovo.iom.int), Zyra Vendore IV e EU-CSP IV në Gjilan, rr. Madeline Albright # 32, tel: 049 968 487, ose Zyra Komunale e Komunitetit në komunën tuaj ku mund të merrni informacione më të hollësishme në lidhje me: procesin e aplikimit dhe mënyrën e shkrimit të propozimeve të biznesit tuaj, format e aplikimit dhe këshilla për plotësimin e formularëve, si dhe informacione dhe udhëzime shtesë në lidhje me procesin e aplikimit.

Afati i aplikimit është 31 Mars 2020, por aplikantët këshillohen që të paraqesin aplikimet sa më shpejt që të jetë e mundur.