Republika e Kosoves

Shtërpcë

Drejtori Drejtorite

Emri dhe mbiemri - Havzi Ahmeti
Pozita- Drejtor Drejtorite
Data e lindjes - 15.01.1973
Vendi i lindjes - Brod / Shtërpcë
Profesioni - Jurist i diplomuar
Nr. Tel: +38344/446-956
e-mail: havzi.ahmeti@rks-gov.net