Republika Kosovo

ŠtrpceTender Datum početka Datum završetka Postupak
Furnizim, matja e druve të zjarrit të ahut për dru zjarri për të gjitha shkollat në territorin e komunës së Shtërpcës, si dhe prerja e druve të zjarrit për shkollat shqipe, si dhe furnizimi dhe matja e druve të zjarrit të ahut për zjarrfikëset e Komunës së Shtërpcës.
655-23-4854-1-2-1
17-05-2023 06-06-2023 Detalji