Republika e Kosoves

Shtime

Administratë e Përgjithshme

Hava Qarri – Drejtore e Administratës së Përgjithshme

tel: 044/300-144

email: hava.qarri@rks-gov.net

PËRGJEGJËSITË:

  1. Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e Administratës Komunale;
  2. Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara me ligj;
  3. Organizimin e metodës së punës në organet komunale të administratës;
  4. Dhënien e certifikatave dhe akteve tjera nga evidenca zyrtare që mban kjo drejtori dhe që kanë të bëjnë me fakte të llojllojshme rreth gjendjes statusore;
  5. Planifikimin e buxhetit të Drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij;
  6. Kryerjen e punëve administrative për nevojat e organeve komunale që kanë të bëjnë me përgatitjen profesionale, teknike dhe organizimin e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe trupave punues të emëruara nga Kuvendi i Komunës dhe Bordi i Drejtorëve, si dhe përpunimin profesional të akteve të miratuara në këto mbledhje;
  7. Mbajtjen e regjistrit të pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale;
  8. Kryerjen e punëve të përbashkëta për të gjitha organet administrative si: punët e pranimit të shkresave të ndryshme, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimeve, punët e arkivit dhe ekspeditivit, zbatimin e procedurave ligjore nga lëmi i marrëdhënies së punës, mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve, prokurimin dhe furnizimin me mallra dhe shërbime, nxehjen qendrore, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e automjeteve të Komunës dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kompjuterëve.