Republika e Kosoves

Shtime

Administratë e Përgjithshme

Muhadin Halili – Drejtor i Administratës së Përgjithshme

tel: 044/410-710

email: muhadin.halili@rks-gov.net

Biografia: Muhadin Halili ka lindur me 24.03.1971 ne fshatin Topillë të komunës së Shtimes. Shkollen fillore e kreu në fshatin Reçak, ndërsa dy vite të shkollës së mesme në Shtime e dy në Ferizaj.

Ka përfunduar Fakultetin Juridik ne universitetin e Prishtines. 
Që nga viti 1999 punon në Komunën e Shtimes fillimisht në drejtorinë për Administratë të Përgjitshme, në Sektorin e Gjendjes Civile, ndërsa më pas është i çertifikuar në Prokurimin Publik.

I angazhuar në Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) që nga themelimi i saj në vitin 1999. Është anëtar i Këshillit të Përgjithshëm të PDK-së në Shtime, sekretar i PDK-së, nëndega e II-të në Shtime

 

Kjo Drejtori është përgjegjëse për:

  1. Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e Administratës Komunale;
  2. Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara me ligj;
  3. Organizimin e metodës së punës në organet komunale të administratës;
  4. Dhënien e certifikatave dhe akteve tjera nga evidenca zyrtare që mban kjo drejtori dhe që kanë të bëjnë me fakte të llojllojshme rreth gjendjes statusore;
  5. Planifikimin e buxhetit të Drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij;
  6. Kryerjen e punëve administrative për nevojat e organeve komunale që kanë të bëjnë me përgatitjen profesionale, teknike dhe organizimin e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe trupave punues të emëruara nga Kuvendi i Komunës dhe Bordi i Drejtorëve, si dhe përpunimin profesional të akteve të miratuara në këto mbledhje;
  7. Mbajtjen e regjistrit të pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale;
  8. Kryerjen e punëve të përbashkëta për të gjitha organet administrative si: punët e pranimit të shkresave të ndryshme, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimeve, punët e arkivit dhe ekspeditivit, zbatimin e procedurave ligjore nga lëmi i marrëdhënies së punës, mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve, prokurimin dhe furnizimin me mallra dhe shërbime, nxehjen qendrore, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e automjeteve të Komunës dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kompjuterëve.