Republika e Kosoves

Shtime

Administratë e Përgjithshme

      

 • Havë QARRI, drejtoreshë e Administratës së Përgjithshme
 • Tel: 044/300-144
 • E-mail: hava.qarri@rks-gov.net

 

 • Biografia: Havë Qarri ka lindur më 15. 5. 1985, në Ferizaj;
 • Është kandidate për doktoraturë Phd. Drejtimi: Ekonomik-Menaxhment, me temën “Menaxhimi i Prokurimit si Faktor Ekonomik i Zhvillimit – Sektori Agrar në Kosovë”, në Plovdivë (Bullgari);
 • Më 31. 8. 2018, ka përfunduar studimet master në Fakultetin Ekonomik – “Menaxhment dhe Informatikë“ dhe mbrojti me sukses temën “Parimet e Prokurimit Publik në Kosovë-Rast studimi niveli lokal”, po ashtu ka përfunduar studimet master për Integrime Ekonomike Evropiane;
 • Studimet bazike filloi në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik, në vitin 2006/2007, dhe sudimet baçelor mbaroi në vitin 2014 për “Integrime Evropiane”, me temën “Krahasimi i Prokurimit Publik në Kosovë me atë të Bashkimit Evropian” dhe atë të Kriminalistikës;
 • Në vitin 2003, ka përfunduar Shkollën e Mesme “Elena Gjika” në Ferizaj, ndërsa shkollën fillore “Emin Duraku” e kreu në Shtime;
 • Në vitin 2005 punoi infermiere në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare “Dr. Vezir Bajrami”, në Shtime;
 • Nga 1 korriku 2006 filloi punën në administratë në Komunën e Shtimes, ndërkaq më 1 shkurt të vitit 2009, filloi punën në Zyrën e Prokurimt Publik deri më 4. 3. 2019;
 • Ka ndjekur shumë trajnime, ku përfundoi me sukses të dalluar si ato në: Trajnim Bazik, Profesional dhe të Avancuar për Prokurim Publik, ECDL, Menaxhim të Projekteve, FreeBalance, Menaxhim të Kontratave, Menaxhim të Buxhetit etj.;
 • Është eksperte në Organin Shqyrtues të Prokurimit Publik (OSHP)
 • Trajnere në nivel vendi në Institutin e Kosovës për Administratë Publike (IKAP), brenda dhe jashtë vendit;
 • Zëvendëskryesuese në Kolegjiumin e Prokurimit Publik në Kosovë;
 • Është e certifikuar nga NDI, për Akademinë e Grave në Lidership;
 • Ka të publikuar 4 punime shkencore jashtë vendit.

PËRGJEGJËSITË:

 1. Zbatimin e dispozitave ligjore në organet e Administratës Komunale;
 2. Sigurimin e barazisë së qytetarëve në realizimin e të drejtave dhe obligimeve të përcaktuara me ligj;
 3. Organizimin e metodës së punës në organet komunale të administratës;
 4. Dhënien e certifikatave dhe akteve tjera nga evidenca zyrtare që mban kjo drejtori dhe që kanë të bëjnë me fakte të llojllojshme rreth gjendjes statusore;
 5. Planifikimin e buxhetit të Drejtorisë dhe kujdesin për menaxhimin optimal të tij;
 6. Kryerjen e punëve administrative për nevojat e organeve komunale që kanë të bëjnë me përgatitjen profesionale, teknike dhe organizimin e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës dhe trupave punues të emëruara nga Kuvendi i Komunës dhe Bordi i Drejtorëve, si dhe përpunimin profesional të akteve të miratuara në këto mbledhje;
 7. Mbajtjen e regjistrit të pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës komunale;
 8. Kryerjen e punëve të përbashkëta për të gjitha organet administrative si: punët e pranimit të shkresave të ndryshme, dorëzimin dhe ekspeditivin e shkresave zyrtare, vërtetimin e dokumenteve dhe nënshkrimeve, punët e arkivit dhe ekspeditivit, zbatimin e procedurave ligjore nga lëmi i marrëdhënies së punës, mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve, prokurimin dhe furnizimin me mallra dhe shërbime, nxehjen qendrore, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e automjeteve të Komunës dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kompjuterëve.