Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Inovacion dhe Zhvillim të Projekteve

GONXHE OSMANI

Titulli: Drejtore
Edukimi: Bachelor-Administratë Publike
Email: gonxhe.osmani@rks-gov.net
Tel: +383/45-537-676
Vendbanimi: Shtime

 

  • BIOGRAFIA:

Gonxhe Osmani e lindur më 22. 7. 1990 në Prishtinë, arsimin fillor dhe gjimnazin e shkencave natyrore e ka përfunduar në Shtime.

Studimet themelore i ka filluar në vitin akademik 2012/2013 në Universitetin AAB në Fushë Kosovë, ku dhe ka diplomuar në programin Administratë Publike në vitin 2015 dhe ka marrë gradën baçelor (BA), gjithashtu në të njëjtin Universitet ka regjistruar studimet master dega Administratë Publike dhe Diplomaci. Është e martuar, nënë e dy femijëve.

 

  • PËRGJEGJËSITË:

  

Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive planeve për të nxitur inovacionin dhe identifikimin e fushave ku teknologjitë ose qasjet e reja mund të aplikohen për të përmirësuar shërbimet komunale, për të rritur efikasitetin dhe për të nxitur rritjen ekonomike;

Identifikimi i projekteve inovative që përputhen me qëllimet dhe prioritetet e komunës, përfshirë hulumtimin, vlerësimin dhe propozimin e nismave të reja që adresojnë nevojat ose sfidat e komunitetit;

Identifikimi dhe rekomandimi i teknologjive, praktikave dhe qasjeve inovative që mund të rrisin shërbimet komunale dhe efikasitetin;

Kryerja e studimeve të fizibilitetit dhe analizave kosto-përfitimit për projektet e propozuara për të përcaktuar qëndrueshmërinë e tyre dhe ndikimin e mundshëm në komunitet;

Përgatitja e projekteve të ndryshëm inovative duke përshkruar objektivat, afatet kohore, kërkesat për burime dhe treguesit kryesorë të performancës;

Koordinimi dhe menaxhimi i realizimit të projekteve të miratuara, duke u siguruar që ato të përfundojnë në kohë, brenda buxhetit dhe sipas standardeve të përcaktuara;

Identifikimi dhe vlerësimi i teknologjive dhe tendencave të reja që mund të përmirësojnë funksionimin e komunës dhe ofrimin e shërbimeve;

Bashkëpunimi me komunitetin për të mbledhur të dhëna, komente dhe sugjerime për projekte dhe inovacione të mundshme;

Zhvillimi i propozimeve për grante dhe subvencione për projekte inovative dhe menaxhimi i procesit të aplikimit duke siguruar përmbushjen e kritereve dhe kërkesave të përcaktuara.