Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport

         ALBANA FAZLIU

Titulli: Drejtoreshë
Edukimi: Bachelor- Shkenca Sociale/Edukim
Email: albana.fazliu@rks-gov.net
Tel: 38345347287
Vendbanimi: Shtime

 

  • BIOGRAFIA:

E lindur më 19.03.1989. Shkollën fillore e përfundoi në “Emin Duraku” – Shtime, kurse të mesmen e mbaroi në Gjimnazin e Shkencave Shoqërore në gjimnazin “Naim Frasheri” – Shtime.

Ka të përfunduar studimet universitare në shkencat sociale, në departamentin e Edukimit në Universitetin AAB në Fushë Kosovë.

 

  • PËRGJEGJËSITË:

Organizimin e takimeve me rëndësi kulturore, sportive dhe rinore për Komunën;

Organizimin e debateve për zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë në Komunë;

Hartimin e planit për mbështetjen kulturore, sportive dhe rinore;

Menaxhimin e drejtë dhe efikas me të gjitha objektet komunale të kulturës, sportit dhe rinisë.