Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Shtime

Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

 

 • Musa Baftiu – Drejtor për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale
 • tel: 044/205-663
 • email: musa.baftiu@rks-gov.net

PËRGJEGJËSIT:

 1. Ofrimin e kujdesit shëndetësor parësor në Komunë, në pajtim me dispozitat ligjore;
 2. Inspektimin e qendrave private të përkujdesit primar shëndetësore;
 3. Vlerësimin e nevojave lokale për shëndetësi primare;
 4. Vendosjen e objektivave për kujdesin primar shëndetësor;
 5. Zhvillimin e buxhetit bazuar në nevoja lokale dhe duke respektuar udhëzimet e MSH;
 6. Koordinon dhe mbikëqyrë punën e QKMF, QMF dhe ambulancave;
 7. Operimin e qendrave për punë sociale dhe qendrave për mirëqenie sociale;
 8. Zhvillimin e planit strehimor për territorin e Komunës;
 9. Sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale dhe familjare brenda territorit, sipas standardeve të përcaktuara nga MPMS;
 10. Përkujdesjen e vazhdueshme për qytetarët e zhvendosur në territorin e Komunës;
 11. Përkujdesjen e vazhdueshme ndaj familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe anëtarëve të familjeve të tyre që e kanë këtë status, me qëllim të realizimit të të drejtave dhe benificioneve të posaçme që janë në kompetencë të Komunës.