Republika e Kosoves

Shtime

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

         

 

 MUHARREM ASLLANI

Titulli: Drejtor
Edukimi: Master-Fakulteti: Administratë Publike dhe Diplomaci
Email: muharrem.asllani@rks-gov.net
Tel: +38344456182
Vendbanimi: Fushë Kosovë

 

  • BIOGRAFIA:

Muharrem Asllani ka lindur në Prishtinë, më 11 mars 1972. Ka të përfunduar studimet master në Fakultetin  Administratë Publike dhe Diplomaci, pranë kolegjit AAB.

Studimet bachelor i ka të përfunduar në drejtimin Shkenca Politike.

Nga dhjetori i vitit 2021 ka shërbyer këshilltar politik në kabinetin e ministrit pranë Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL) deri më 5 nëntor 2023.

Ka qenë i punësuar në Ministrinë e Administratës Publike, në pozitën Ekspert për Reformë në Administratë Publike, në periudhën 2017-2019.

Ka përvoj 14 vjeçare në sektorin e organizatave të Shoqerisë Civile në Kosovë.

Po ashtu ka të përfunduar disa kurse, kursin universitar pranë Universitetit të Evropës Jug-Lindore në Tetovë, në drejtimin Lidership.

 

    PËRGJEGJËSITË:

Ofrimin e  kujdesit  shëndetësor parësor në Komunë,  në  pajtim  me  dispozitat  ligjore;

Inspektimin e  qendrave  private të kujdesit  parësor  shëndetësor;

Vlerësimin e  nevojave  lokale  , për  shëndetësi  primare;

Vendosjen  e  objektivave,  për kujdesin parësor  shëndetësor;

Zhvillimin e  buxhetit , bazuar  në  nevojat  lokale  duke  respektuar udhëzimet  e  MSH;

Koordinon  dhe  mbikëqyrë  punën e  QKMF-së, QMF-ve dhe  ambulantave  shëndetësore  në  territorin e  komunës;

Mbikëqyrë  operimin e  Qendrës  për  Punë dhe  Mirëqenie  Sociale;

Përkujdeset për zhvillimin e planit strehimor për territorin e komunës;

Mbikëqyrë sigurimin e ofrimit të shërbimeve sociale  dhe  familjare,  brEnda territorit,sipas  standardeve  të  përcaktuara  nga  MPMS.