Republika e Kosoves

Shtime

Numri i banorëve

Sipas regjistrimit të realizuar në vitin 2011 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), komuna e Shtimes ka 27,324 banorë. Shqiptarë – 26,447, serbë – 49, turq – 1, boshnjakë – 20, romë – 23, ashkali – 750, goranë – 2, të tjerë – 13. Të dhënat që nuk kanë qenë në dispozicion – 19 persona.

Në zonën urbane, gjegjësisht në qytet jetojnë 7,255 banorë, kurse në zonat rurale – 20,069 banorë.

Ndarja e popullsisë sipas gjinisë: meshkuj – 13,850, femra – 13,474.

Popullsia e komunës së Shtimes sipas vendbanimit

Nr. Vendbanimi Gjithsej Meshkuj Femra
1 Belinc 809 397 412
2 Carralevë 1,146 568 578
3 Davidovc 744 361 383
4 Devetak
5 Dugë
6 Gllavicë 544 282 262
7 Godanc i Epërm 1,304 673 631
8 Godanc i Poshtëm 1,330 660 670
9 Gjurkoc 1,132 590 542
10 Karaqicë 7 4 3
11 Llanishtë 73 42 31
12 Mollopolc 1,062 536 526
13 Muzeqinë 1,324 650 674
14 Petrovë 2,543 1,296 1,247
15 Petroviq (Lagje e Pajtimit) 1,566 813 753
16 Pjetërshticë 1,495 776 719
17 Rancë 122 70 52
18 Rashincë 992 514 478
19 Reçak 1,638 806 832
20 Shtime 7,255 3,673 3,582
21 Topillë 99 52 47
22 Vojnovc 1,238 640 598
23 Zborc 901 447 454
Gjithsej 27,324 13,850 13,474