Republika e Kosoves

Skënderaj

Zyra Ligjore

Mirelë Çitaku

Udhëheqëse e sektorit ligjor

email: mirele.citaku@rks-gov.net
Centrex: 03820042721

ZYRA LIGJORE

Ofronë ndihmë (udhëheqje) juridike, shërbime dhe këshillime për drejtori, zyra dhe sektorë, institucionet e arsimit, të shëndetësisë dhe ndërmarrje komunale;

Shqyrton të gjitha projekt-rregulloret që propozuesit ia dërgojnë për miratim Këshillit të Drejtorëve, komiteteve kompetente dhe Kuvendit të Komunës, duke garantuar pajtushmëri dhe ligjet ekzistuese në fuqi dhe Statutin e Komunës;

Shqyrton propozimet e Rregulloreve dhe akteve të tjera që i propozohen Kuvendit të Komunës për miratim;

Përgadit dhe harton Rregulloret adiministrative që i lëshon Kryetari i Komunës;

Ruan dokomentacionin e Zyrës Ligjore dhe bënë shtypjen e të gjitha materialeve dhe akteve të tjera nga përgjegjësia e kësaj zyre;
Bashkëpunon me bashkëpunëtorët profesional dhe iu ndihmon atyre në dhënien e këshillave ligjore;

Bënë mbikqyrjen e punës së bibliotekës ligjore si dhe kujdeset për funksionimin e saj;

Kryen edhe punë të tjera që i caktohen me ligj, Statut të Komunësdhe rregullore të tjera;