Republika e Kosoves

Skënderaj

Komiteti për Politikë e Financa

Neni 46Komiteti për politikë e financa

46.1  Komiteti për politikë dhe financa kryesohet nga kryesuesi i kuvendit të komunës dhe përbërja e tij duhet të reflektojë përfaqësimin e entiteteve politike në kuvendin e komunës.
46.2  Komiteti për politikë dhe financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave , dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave , duke përfshirë dokumentet e planifikimit strategjik, kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat , planin vjetor të punës për auditimin e brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm  dhe çdo ndryshim të buxhetit gjat vitit fiskal si dhe për marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në kuvendin e komunës.
   
      I. Formohet Komiteti për Politik dhe Financa në përbërje prej 7 ( shtatë) anëtarëve, me këtë përbërje:

     

  1. Adelina Spahiu –  Kryesuese e Kuvendit të Komunës (PDK)
  2. Mentor Mehmeti – (PDK)
  3. Fikret Rexhepi – (PDK)
  4. Arjeta Rama – (PDK)
  5. Ilir Ejupi– (IDEAL)
  6. Fatbardha Haliti – (IDEAL)
  • Detyrat dhe përgjegjësit e komitetit për politik dhe financa janë të përcaktuar me Ligjin për vetëqeverisje lokale, udhëzimin administrativ për procedurat e themelimit përbërjes dhe kompetencat e komiteteve të përhershme të komunës, Statutit të Komunës, si dhe rregulloren e punës së Kuvendit.
  • Mandati i anëtarëve komitetit për politik dhe financa është 4 vjeçar i njëjtë me mandatin e anëtarëve të              Kuvendit.