Republika Kosovo

SrbicaTender Datum početka Datum završetka Postupak
001 - Rregullimi i pikave statike të kontejnerëve brenda zonës urbane
643-23-906-5-2-1
16-02-2023 08-03-2023 Detalji
005 - Furnizim me fidanë të specave dhe domateve
643-23-1111-1-2-1
23-02-2023 14-03-2023 Detalji
003 -Ndertimi i rrjetit të ujësjellësit në Burojë
643-23-1145-5-2-1
27-02-2023 20-03-2023 Detalji