Republika Kosovo

SrbicaTender Datum početka Datum završetka Postupak
089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre.
643-23-13612-1-2-1
11-12-2023 04-01-2024 Detalji