Republika e Kosoves

Suharekë

Komuna Suharekë

2020/09/11 - 2:14

Te nderuar qytetare,
Drejtoria per Urbanizem dhe Planifikim eshte ne fazen hartuese te projektit te mbikalimit per kembesor qe lidh tokat bujqesore, Parkun e Madh me zonen industriale dhe Hisarin. Projekt propozimin e gjeni ne linkun https://kk.rks-gov.net/suhareke/urbanizem/shqyrtimi-publik-i-propozim-mbikalimit-per-kembesor/ dhe cdo koment apo sugjerim rreth projekt propozimit mund te dorezoni ne emailin urbanizmisuhareke@rks-gov.net apo dhe zyrtarisht prane Drejtorise per Urbanizem dhe Planifikim.
Komuna e Suharekes ju falenderon per bashkepunimin!
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fkk.rks-gov.net%2Fsuhareke%2Furbanizem%2Fshqyrtimi-publik-i-propozim-mbikalimit-per-kembesor%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UBWB45oAqBWzhMIhGr8NjZrn2FHjc9QsDXftNJfg87GeI1A30U2bzs0U&h=AT0BFGdmHYJuXDeEG7ZCeZVkl2EagLX4052jk8UvcYyUo0sd_h23tMZKHsvJf5XuNyuVy2WNKbcULBjotmcFMXEsdFMb-ikkRt0tUJp5ouP1-dOqcoqtcfqhig5IQwnKSZM