Republika e Kosoves

Viti

Drejtoria për Financa ,Ekonomi dhe Zhvillim

Drejtor: Besnik IMERI
Email: besnik.q.imeri@rks-gov.net

Tele: 044 578 045

21.1 – Drejtoria për financa ekonomi dhe zhvillim në funksion të zbatimit  të kompetencave ,autorizimeve  dhe përgjegjësive ligjore ,në kuadër të menaxhimit racional financiar të Komunës ,në përputhje të plot  me dispozitat e ligjit për menaxhimin  e financave publike  dhe të ligjit për financat e pushtetit lokal si dhe konform dispozitave  të Statutit të Komunës së Vitisë ( neni 62) është përgjegjëse;.

21.2  – FINANCA

21.2.1 – Harton propozim –rregulloret Komunale për miratim në KK për çështjet financiare  të Komunës së Vitisë.

21.2.2 –  Është përgjegjës për mbikëqyrjen  e sistemeve dhe procedurave  për ekzekutimin e buxhetit.

21.2.3 – Përgatit procedurat  dhe  raportet  e kontabilitetit.

21.2.4 – Iu ndihmon  dhe jep këshilla  profesionale  nga fusha  e buxhetit  për të gjitha  drejtorit e administratës Komunale  dhe ndërmarrjet publike  Komunale –nën menaxhim të Komunës.

21.2.5 –  Është përgjegjës  për mbajtjen e llogarive  dhe raporteve  vjetore financiare

21.2.6 – E informon në çdo kohë Kryetarin e Komunës  për gjendjen financiare  të Komunës  për të gjitha njësit buxhetore të sajë.

21.2.7 – I njofton të gjitha drejtorit e administratës  Komunale për gjendjen financiare  të Komunës  dhe të njësive buxhetore të saj.

21.2.8 – Bënë planifikimin e prokurimeve  në afatet ligjore ( 60 ditë para fillimit  të vitit fiskal) dhe i ndihmon kryetarit të Komunës si autoritet kontraktues ( neni 8.par 1.LPPRK0 Nr 03/L-241)

21.3  – BUXHETI

21.3.1 – Bënë planin dinamik  ( hartimin e tij ) të realizimit  të projekteve  dhe bartjen  e mjeteve  për njësit buxhetore ,

21.3.2 – I ndihmon Kryetarit të Komunës  në përgatitjen e projekt buxhetit para paraqitjes së tijë  në Komitetin për Politik dhe Financa  dhe në Kuvendin e Komunës për miratim.

21.3.3 – Udhëheq procedurat dhe përgatitjet  për rishikimet buxhetore .

21.3.4 – Udhëheq procedurat për ri-destinimet  e mjeteve financiare Komunale

21.3.5 –  Bënë planifikimin  e pasqyrës  së rrjedhjes së parasë së gatshme

21.3.6 – Bënë mbikëqyrjen  e procedurave rreth shpenzimeve të mjeteve buxhetore

21.3.7 – Bënë pranimin  e raporteve mujore për dinamikën  e realizimit të projekteve  nga drejtorit dhe nga zyra e prokurimit.

21.3.8 – Bënë planifikimin e të hyrave  të mëvetësishme  të Komunës  së Vitisë

21.3.9 – Përcjell dhe evidenton të gjitha të hyrat  të tjera  të Komunës

21.3.10 – Punimi i kesh-planit  të shërbimeve sociale dhe bashkimit  në kodin e shërbimeve sociale  ( decentralizimi  i QPS nga ministria )

21.4—ZHVILLIMI
21.4.1—Krijimi I një kornize të përshtatshme për një  zhvillim të qëndrueshëm ekonomik ( krijimi I kushteve ,mundësive të barabarta dhe inkurajimi i prodhimtarisë dhe  shërbimeve për riprodhim të zgjeruar shoqërorë );.

21,4.2—Nën autoritetin e Kryetarit të Komunës dhe në koordinim me të mundë te caktoj  prioritetet  për investim në Komunë në funksion të realizimit  të synimeve  nga par. 4.pika 1. e këtij vendimi.
21.4.3—Hartimi I planit global strategjik të zhvillimit ekonomik të Komunës së Vitisë duke përfshirë të gjithë sektorët e ekonomisë si në planin  afatshkurtër ,afatmesëm ashtu edhe në planin afatgjatë  të zhvillimit.
21.4.4—Hartimi I politikës së zhvillimit ekonomik si dhe propozimi i masave  për zhvillimin ekonomik të Komunës ( në bashkëpunim  me shoqatat e biznesit ,shoqatat  e ofruesve  të shërbimeve ( tregtare ,shëndetësore,,transportit etj)
21.4.5—Hartimi I programeve të ndryshme ideore duke u përqendruar dhe specifikuar me veprimtarit ekonomike  me qëllim të zhvillimit  të sektorëve parësorë ekonomik ,duke realizuar kontakte permanente  dhe në vazhdimësi  me institucionet vendore financiare ( bankat komerciale ) si dhe institucionet financiare ndërkombëtare  ( në kuadër  të politikave të MEF) për tu pajisur me informacione të mjaftueshme  dhe të sakta lidhur me kushtet  e financimit  zhvillimor  të bizneseve  të Komunës së Vitisë.
21.4.6—Organizon takime këshillëdhënëse dhe krijon relacione të përshtatshme me bizneset duke iu ofruar atyre këshilla  për mundësit e investimeve ,orientimin e kapitalit  të tyre  në veprimtari prodhuese  dhe shërbyese ,profitabile  dhe me perspektivë për ta  duke I informuar ata  për lehtësirat komunale për ta.
21.4.7—Krijon relacione bashkëpunim dhe zhvillimi  si dhe koordinon punët rreth partneriteteve  publiko-private , në fushat e ekzistimit  dhe të zhvillimit të tyre.
21,4.8—Kujdeset në çdo kohë dhe në të gjitha rrethanat  për të prezantuar  Kryetarit të Komunës ,KK dhe trupave të tij  si dhe këshillit të drejtorëve ,gjendjen financiare  të kompanive publike .vlerën e aksioneve  ( vlerën monetare ) të Komunës  në to  si dhe dividentat e  komunës në këto  kompani  duke paraparë masa  për avancimin e tyre , në mbështetje  të dispozitave të LNP ( dhe LFPL neni 7,1 dhe 8).
21,4.9—realizon bashkëpunimin me MTI rreth mundësive  të koordinimit  të punëve  dhe aktiviteteve  për zhvillimin ekonomik të Komunës
21,4,10—Realizon dhe krijon relacione bashkëpunimi  dhe informimi të ndërsjellët  me O.E.K duke mbështetur dhe përkrahur  anëtarët e kësaj ode nga Komuna e Vitisë me qëllim të zhvillimit të tyre.

21.5 –TË HYRAT

21.5.1 Hartimin e planit të vjeljes së të hyrave nga obliguesit tatimor (tatim-paguesit) në territorin e komunës.

21.5.2-  Vendos kontrollin mbi obliguesit tatimor dhe pengon shmangien e tatim-paguesve nga detyrimet.

21.5.3-Ofrimin e shërbimeve qytetare për kryerjen e detyrimeve tatimore për paluejtshmëri (tatimin në pronë) automjete,shërbime për biznes,taksës komunale për biznes dhe shërbime tjera për qytetarë gjegjësisht tatimpaguesit.

21.5.4-Propozon shkallën e ngarkesës së detyrimit tatimor, për tatimin në pronë,taksën e veprimtarisë, lejet e punës, certifikatave të biznesit  si dhe tarifave,ngarkesave dhe gjobave për miratim në Kuvendin Komunal.

21.5.5-Propozon masat dhe aktivitetet si formë të detyrimit dhe kushtëzimeve më qëllim të rritjes së inkasimit të të hyrave komunale përmes planeve dinamike.
21.5.6-Identifikon dhe evidenton regjistrin e obliguesve tatimor si dhe valorizon regjistrin e obliguesve tatimor bazuar në shënimet nga tereni.

21.5.7-Bën vjeljen dhe vjeljen e detyruar të tatimit në pronë dhe pronën e paluajtshme dhe vlerësimin e pronës dhe gjendjes së pronës bazuar në Ligjin për tatimin në pronën e paluajtshme nr.03/L-204.

21.5.8-Bashkëpunim permanent me DTP-MEF dhe ARBK-MTI, mbi koordinimin e aktiviteteve dhe obligimeve sipas ligjeve në fuqi.

21.5.9-Krijon regjistrin  dhe bën regjistrimin e bizneseve (kompetencë decentralizuar) si dhe valorizon shënimet mbi aktivitetet e tyre të zhvillimit të veprimtarisë.

21.5.10-Bashkëpunon me drejtoritë komunale sidomos me drejtorinë e Inspeksionit për vendosjen e legalitetit dhe ligjshmërisë së veprimit të subjekteve afariste që veprojnë në territorin e komunës.

21.5.11- Dhënien e  lejeve të punës për zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve.

21.5.12-Raporton në periudha të caktuara kohore për të hyrat e realizuara nga tatimet dhe taksat që janë në domenin e aktiviteteve të zhvilluara. Identifikon shkaqet dhe arsyet e mos grumbullimit gjegjësisht inkasimit dhe bën plane dinamike mbi rritjen e të hyrave.

21.5.13— DREJTORIA; mbledhë sistematizon  dhe iu ofron informacione profesionale  nga fusha e kësaj drejtorie ,si dhe paraqet raporte pune  në afate periodike  për Kryetarin e Komunës  dhe informacione të tjera për nevojat e institucioneve tjera  Komunale  ( neni 64.par ,1.2  ST të Komunës ).
21.5.14—Ofron informacione profesionale për drejtorit tjera  të administratës Komunale , dhe për institucione tjera Komunale ( ndërmarrjet publike  Komunale .etj ).
21.5.15—Kryen dhe bënë  vlerësimin e performancës  së punës së shërbyesve civil  të drejtorisë  dhe bënë fletëparaqitje disiplinore  për nëpunësit  të cilët lëndojnë detyrat e punës ,dhe bënë fletëparaqitje kundërvajtëse  apo kallëzime penale nëse shkeljet e detyrave të punës kanë elemente të veprës penale apo kundërvajtëse.
21.5.16—Kryen edhe punë të tjera administrative  dhe profesionale  të përcaktuara me ligje  dhe akte nënligjore qendrore dhe Komunale dhe sipas vendimeve dhe urdhëresave të Kryetarit të komunës.