Republika e Kosoves

Viti

Vendim për bartjen e mjeteve nga të hyrat vetanake të vitit 2019 në vitin 2020

2020/05/15 - 10:34

Forma e aplikacionit: Vendim për bartjen e mjeteve nga të hyrat vetanake të vitit 2019 në vitin 2020