Republika e Kosoves

Viti

Vendim për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 8.800 euro në emër të bashkëfinancimit të projektit me Home Care II-2018

2019/03/05 - 12:23

Forma e aplikacionit: Vendim për ndarjen e mjeteve financiare në shumë prej 8.800 euro në emër të bashkëfinancimit të projektit me Home Care II-2018