Republika e Kosoves

Viti

Vendim për rritjen e buxhetit komunal nga të hyrat vetanake për vitin 2019

2020/05/15 - 10:36

Forma e aplikacionit: Vendim për rritjen e buxhetit komunal nga të hyrat vetanake për vitin 2019