Qendra Komunale e Biznesit në Vushtrri

Këtu do t’i gjeni të gjitha informacionet dhe udhëzime rreth të gjitha aspekteve të lidhura me fillimin ose operimi e një biznesi në Kosovë. Mund ta shkarkoni broshurën ku janë të përfshira udhëzimet hap pas hapi për regjistrim e biznesit dhe procedura tjera të cilat janë të  parapara me ligj.
Gjithashtu mund ta shkarkoni edhe manualin me shpjegime se si plotesohen formularët mund të gjeni edhe shembull se çka duhet të përmbajë një statut i një shoqërie tregtare si dhe  informacione të rëndësishme lidhur me operimin e bizneseve.
Këtu poashtu mund të shkarkoni edhe Ligje dhe akte tjera normative të cilat rregullojnë fushëveprimtarinë e bizneseve.
Për çdo informatë tjetër çdo herë mund t'i drejtoheni stafit të Qendrës së biznesit në Vushtrri në numrin e telefonit (028) 573 650.

Agjensioni i Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë

Këtu mund t'i shkarkoni të gjitha llojet e formularëve lidhur me regjistrimin e biznesit.

Formularët - A   Formularët   Formularët - K
      B,C,D,E      
A - 0 Shkarko   B- 1 Shkarko   K - 0 Shkarko
A - 1 Shkarko   C -1 Shkarko   K - 1 Shkarko
A - 2 Shkarko   D -1 Shkarko   K - 2 Shkarko
A - 3 Shkarko   E -1 Shkarko   K - 3 Shkarko
A - 4 Shkarko         K - 4 Shkarko
A - 5 Shkarko         K - 5 Shkarko
A - 6 Shkarko         K - 6 Shkarko
A - 7 Shkarko         K - 7 Shkarko
A - 8 Shkarko         K - 8 Shkarko
A - 9 Shkarko         K - 9 Shkarko
A - 10 Shkarko         K - 10 Shkarko
            K - 11 Shkarko