Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Remzi Ahmeti

remzi.n.ahmeti@rks-gov.net
038 200 42409

 

    Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë :                                                                                                                           

 1. Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive.
 2. Është përgjegjës për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrave, rrjetën referuese homogjene për sigurimin e hartave orto-foto , rikonstruimin e informative kadastrale, në formë digjitale, modelin e sistemit informative mbi token dhe pronën,
 3. Vlerësimin e pronës sipas kritereve, standardeve dhe rregulloreve në fuqi,
 4. Sigurimin e zotërimit tv tokës, reduktimin e kontesteve për token,
 5. Menaxhimin e pronës së paluajtshme, prone e Komunës dhe pronave publike,
 6. Digjitalizimin e pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi I planeve të skanuara ( ngastrave dhe zonave të kadastrave ),
 7. Shërbimi i mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës,
 8. Ndarja e ngastrave dhe shënimi i kufijve me rastin e shpronësimit dhe kryen procedurat rreth shpronësimit të tokës,
 9. Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa,
 10. Regjistrimi i pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës,
 11. Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe sipas kërkesës së palës,
 12. Mban dhe evidenton regjistrat dhe dokumentacionin për pronat e tokave të përfshira në masën e komasacionit,
 13. Bën korrigjimin e regjistrit sipas dispozitave ligjore,
 14. Kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për Komunën,
 15. Mbron pronën komunale dhe pronën publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë çështje,
 16. Udhëheq me kadastër, kate të banesave dhe menaxhon me banesat e Komunës,
 17. Bën regjistrimin e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme dhe formave tjera të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës,
 18. Bën regjistrimin e hipotekave,
 19. Të gjitha ndryshimet në lidhje me pasurinë e paluajtshme që ka të bëjë me ndërrimin e pronarit është e obliguar t’ia paraqet Zyrës për tatim në pronë,
 20. Siguron mbështetje për hartimin e projekteve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
 21. Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari I Komunës.