Republika e Kosoves

Vushtrri

 

Remzi Ahmeti

Drejtor për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë

Remzi Ahmeti lindi në vitin 1984 në Vushtrri. Ka të përfunduar Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet. Ndërsa ka përfunduar studimet master në Fakultetin Ekonomik në Universitetin Internacional të Strugës dhe ka marrë titullin master i Shkencave Ekonomike. Në vitin 2017 pranë Universitetit Europian të Tiranës, në Fakultetin Ekonomik në profilin menaxhim ka marrë titullin Doktor i Shkencave Ekonomike.

Në vitin 2003 ka punuar si menaxher për financa në një kompani private, më pas nga viti 2008 deri në vitin 2018 ka punuar në bankë si analist për kredi. Gjatë kësaj kohe nga viti 2013 deri në vitin 2018 ka qenë fillimisht anëtar i bordit në Ndërmarrjen Publike “Uniteti”, më pas ka qenë kryesues i komisionit të auditimit, ndërsa nga viti 2015 kryetar i bordit në Ndërmarrjen Publike “Uniteti”.

Nga janari i vitit 2014 deri në vitin 2018 ka qenë edhe këshillues në një kompani në Oslo të Norvegjisë. Po ashtu, ka qenë edhe ligjërues në Kolegjin e Biznesit, ku ka ligjëruar lëndë si Financa, Financat Publike, Menaxhimi i Projekteve, Banka dhe Afarizëm Bankar, si dhe Tregjet dhe Institucionet Financiare.

Gjithashtu, nga viti 2019 deri në vitin 2021 ka mbajtur pozitën e drejtorit të përgjithshëm në një kompani private.

Në dhjetor të vitit 2021 është emëruar Drejtor për Buxhet, Financa dhe Thesar në Komunën e Vushtrrisë, ndërsa nga shtatori i vitit 2022 mban pozitën e Drejtorit për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë.

 

remzi.n.ahmeti@rks-gov.net
038 200 42409

 

    Kompetencat dhe përgjegjësitë e Drejtorisë për Gjeodezi Kadastër dhe Pronë :                                                                                                                           

 1. Mban evidencën për emërtimet e vendbanimeve, rrugëve, shesheve si dhe numrat e objekteve dhe shtëpive.
 2. Është përgjegjës për zhvillimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrave, rrjetën referuese homogjene për sigurimin e hartave orto-foto , rikonstruimin e informative kadastrale, në formë digjitale, modelin e sistemit informative mbi token dhe pronën,
 3. Vlerësimin e pronës sipas kritereve, standardeve dhe rregulloreve në fuqi,
 4. Sigurimin e zotërimit tv tokës, reduktimin e kontesteve për token,
 5. Menaxhimin e pronës së paluajtshme, prone e Komunës dhe pronave publike,
 6. Digjitalizimin e pikave poligonale dhe trigonometrike, vektorizimi I planeve të skanuara ( ngastrave dhe zonave të kadastrave ),
 7. Shërbimi i mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës,
 8. Ndarja e ngastrave dhe shënimi i kufijve me rastin e shpronësimit dhe kryen procedurat rreth shpronësimit të tokës,
 9. Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa,
 10. Regjistrimi i pronës së paluajtshme dhe regjistrin e tokës,
 11. Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare dhe sipas kërkesës së palës,
 12. Mban dhe evidenton regjistrat dhe dokumentacionin për pronat e tokave të përfshira në masën e komasacionit,
 13. Bën korrigjimin e regjistrit sipas dispozitave ligjore,
 14. Kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për Komunën,
 15. Mbron pronën komunale dhe pronën publike nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë çështje,
 16. Udhëheq me kadastër, kate të banesave dhe menaxhon me banesat e Komunës,
 17. Bën regjistrimin e shitblerjes së pasurisë së paluajtshme dhe formave tjera të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës,
 18. Bën regjistrimin e hipotekave,
 19. Të gjitha ndryshimet në lidhje me pasurinë e paluajtshme që ka të bëjë me ndërrimin e pronarit është e obliguar t’ia paraqet Zyrës për tatim në pronë,
 20. Siguron mbështetje për hartimin e projekteve për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e mjedisit,
 21. Kryen edhe punë tjera të cilat ia cakton Kuvendi i Komunës apo Kryetari I Komunës.