Republika e Kosoves

Vushtrri

Njoftim i Avokatit të Popullit

2022/01/12 - 3:36

Avokati i Popullit ka kompetenca për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik a juridik, duke përfshirë veprimet apo mosveprimet që paraqesin keqpërdorim të autoritetit, lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me kushtetutë, ligje dhe akte të tjera, si dhe me instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut dhe veçanërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

N  J  O  F  T  I  M

  

Përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit mbajnë takime të rregullta mujore me qytetarët në komunat e Kosovës. Në këto takime qytetarët mund të parashtrojnë  ankesat dhe të bisedojnë për shkeljet eventuale apo t’i drejtohen për këshilla, në rast të shkeljes së të drejtave të njeriut nga autoritetet publike.

Njoftohen të interesuarit se të hënën, më 17 janar 2022, në Vushtrri, mund të takojnë përfaqësuesit e Institucionit të Avokatit të Popullit.  

 Takimi me qytetarët do të mbahet në objektin e Komunës së Vushtrrisë, duke filluar nga ora 10:00.

 Për informata shtesë:

Zyra qendrore në Prishtinë: 038 223 782

Zyra rajonale në Mitrovicë:  028 530 138

E-mail: www.oik-rks.orginfo.oik@oik-rks.org