Republika e Kosoves

Vushtrri

Albanez Tahiraj

Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik

Albanez Tahiraj lindi në vitin 1982, në Vushtrri. Studimet pasdiplomike – Master, Drejtimi: juridiko-penal, i kreu në Universitetin e Prishtinës ”Hasan Prishtina”.

Angazhimin e tij politik e filloi në Partinë Demokratike të Kosovës, duke ushtruar për 7 vjet funksionin e Kryetarit të Rinisë Demokratike të Kosovës, Dega në Vushtrri dhe njëkohësisht edhe anëtar i Kryesisë së Degës së PDK-së në Vushtrri, si dhe përfaqësues i Partisë Demokratike në KKZ në 5 palë zgjedhje.

Ka qenë i angazhuar për 10 vite në organizatën “HUMAN APPEAL INTERNATIONAL”.

Nga viti 2009 u angazhua në shërbimin civil si staf profesional në administratën e Komunës së Vushtrrisë, fillimisht në Sekretarinë e Kuvendit të Komunës, e më vonë në Zyrën Ligjore të Komunës së Vushtrrisë, në pozitën e Zyrtarit të lartë ligjor.

Prej 12.12.2021 ka kryer funksionin e Drejtorit të Drejtorisë për Gjeodezi, Kadastër dhe Pronë.

Më 12.09.2022 u emërua Drejtor i Drejtorisë për Prokurim Publik.

Jeton dhe vepron në Vushtrri, është i martuar dhe është baba i një vajze dhe një djali.

 

albanez.tahiraj@rks-gov.net

(038) 200-42403

Adresa: Rruga “Isa Boletini” nr.10
42000 Vushtrri, Kosovë
Zyra Nr.46

 

 

PËRGJEGJËSITË

 1. Të siguroj kërkesat e parashikuara të materialeve shpenzuese dhe jo-shpenzuese, përfshirë parashikimet e kostos, për secilin vit fiskal, nga të gjitha departamentet;
 2. Në konsultim me të gjitha departamentet përgatit një plan vjetorë të prokurimit dhe vendos kërkesat sipas prioritetit. Kur është e mundshme siguron që artikujt e përdorimit të zakonshëm janë konsoliduar;
 3. Siguron që mallrat, shërbimet dhe punët blihen në mënyrën më ekonomike, efikase dhe efektive;
 4. Për aq sa mundet, siguron se ne specifikimet teknike nuk ka kufizime ne konkurrence;
 5. Këshillon njësitë kërkuese, për metoda dhe praktika individuale të prokurimit;
 6. Në bashkëpunim me Udhëheqësit e Njësive kërkuese, koordinon të gjitha dokumentet, specifikimet, TeR, Paramasat dhe Parallogaritë dhe vizatimet;
 7. Përgatit dhe publikon njoftimet;
 8. Përgatit dokumente parakualifikuese, dosje të tenderit, kushtet e kontratës, raportet e vlerësimit të tenderëve, dhënie e kontratës, etj, duke përdorur formularët standard të aprovuar;
 9. Para fillimit të aktivitetit të prokurimit sigurohet qe DNPDF është e autorizuar me shkrim;
 10. Organizon dhe menaxhon kuotimet dhe tenderët varësisht nga çmimi i parashikuar;
 11. Organizon dhe menaxhon takimet para-ofertuese, hapjet e tenderëve dhe procesin e vlerësimit;
 12. Rekomandon përbërjen e anëtarëve të Komisionit të Vlerësimit të Tenderëve;
 13. Themelon Komisionin e Hapjes;
 14. Participon në Negocime të Tenderëve dhe siguron rezultate të drejta;
 15. Pas përfundimit të procesit të vlerësimit, shqyrton propozimin për kontratë të rekomanduar nga komisioni vlerësues;
 16. Pranon/refuzon rekomandimin e propozuar;
 17. Përgatit dhe publikon dhënien e kontratave;
 18. Nënshkruan kontratat pas rikonfirmimit që informatat financiare nuk kanë ndryshuar substancialisht (kontratat me vlera minimale që zhvillohen në Institucionet arsimore person i autorizuar të nënshkruaj një kontratë është Drejtori i Institucionit Arsimor);
 19. Siguron që të regjistrohen te dhënat për pjesëmarrjen e OE-ve, procedurave dhe vendimeve të cilat janë marrë gjatë secilës fazë të procesit të prokurimit;
 20. Monitoron Fletëporositë , dhe siguron që kopje të të gjitha kontratave dhe Fletëporosive të dërgohen në njësinë e financave;
 21. Kur ndodhin mosmarrëveshje, dëme në mallra, dorëzime të tepërta ose të mangëta, dështim në performim ose komplikime tjera relevante, ruan te gjitha komunikimet dhe dëshmitë relevante te pranuara;
 22. Përcjellë dështimet e kontraktorëve të cilët kanë dështuar të përmbushin obligimet e tyre kontraktuale kurdo që informohet nga Menaxheri i Projektit në lidhje me kompensimet e duhura, likuidimin e dëmeve dhe aranzhimin e anulimit të kontratave;
 23. Mirëmban dhe arkivon të dhëna për prokurime; dhe
 24. Prodhon një raport vjetor në fund të secilit vit fiskal per kontratat e nënshkruara.