Republika Kosovo

Vučitrn

OBJAVU JAVNOG KONKURSA ZA OSNIVANJE BIZNISA U INDUSTRIJSKOM PARKU U VELIKU REKU

2020/12/03 - 3:52

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona br. 04 / L-159 o Ekonomskim zonama, u vezi  člana 3, stav 2 Administrativnog uputstva br. 03/2014 (MTI) o Obrascu postupka i sadržaju konkursa, uslova i kriterijuma za Smeštaj poslovnih subjekata u prostore ekonomskih zona, Skupština Opština Vučitrn – Osnivač Industrijskog parka u  Veliku Reku, na sastanku održanom

  1. novembra 2020. godine, dobija ovu:

ODLUKU ZA OBJAVU JAVNOG KONKURSA ZA OSNIVANJE  BIZNISA U INDUSTRIJSKOM PARKU U  VELIKU  REKU

 Lokacija: selo Velika Reka, Opština Vučitrn, 18. kilometar, na nacionalnom putu Priština – Mitrovica.

Parcele broj: P-70202011-00435-1, u površini od 08,77.90 ha i P-70202011-00435-3, u površini od 06.08,10 ha.

Veličina parcela koje će se dati na koriščenju: u zavisnosti od zahteva privrednih subjekata, prva zona (I) do 50 ari, druga zona (II) od 50 ari do 1 hektara i treća zona (III) preko 1 hektar.

Dozvoljene delatnosti u industrijskom parku: U industrijskom parku se mogu obavljati sve poslovne delatnosti koje ne krše javni red, zaštitu javnog zdravlja, životne sredine, flore i faune i koje nisu u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.

Prioriteti  za smeštaj u industrijski park: Povodom pregleda aplikacije, prioritet će imati one biznise koja se bave proizvodnim delatnostima, preradom proizvoda i ona koja povećavaju broj zaposlenih u odnosu na postojeći broj radnika tog biznesa.

Pravo aplikacije : Pravo za aplikaciju imaju sva biznesa unutar i izvan Republike Kosova koji ispunjavaju uslove i kriterijume utvrđene konkursom, a čiji je cilj razvoj i proširenje poslovnih kapaciteta i povećanje ekonomskog razvoja.

Neophodna dokumentacija za prijavu: Prilikom podnošenja zahteva za smeštaj u industrijskom parku, zainteresovane strane moraju dostaviti sledeće dokumente:

Usvojeni biznisi u principu, u roku od 30 (trideset) dana moraju da donesu sledeću dokumentaciju:

Kriterijumi za  procenu :

Zaposlenost – 40 bodova;

Vrednost investicije – 30 bodova;

Vrsta delatnosti – 30 bodova;

– proizvodnja – 30 bodova,

– Prerada – 20 bodova,

–  Usluga – 10 bodova,

Rok  davanja na koriščenju – devedeset devet (99) godina od datuma potpisivanja ugovora.

Uzimanje formulara:

Obrazac aplikacije može se uzeti u prijemnoj kancelariji opštine – u prizemlje, svakog radnog dana od 8:30 do 15:30, ili na zvaničnoj web stranici opštine.

Predaja dokumentacije:

Popunjeni obrazac (aplikacija) sa ostalom dokumentacijom koja se zahteva na konkursu, mora se fizički predati u prijemnu kancelariju opštine (u zapečaćenim kovertama sa pečatom biznisa), za: Komisiji za procenu ponuda  i sprovođenje postupka davanja na koriščenju  nepokretne imovine opštine.

Rok za aplikaciju: Konkurs će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici opštine Vučitrn.

Napomena: Prijave predate posle isteka roka  konkursa neće se razmatrati, osim onih koje stignu  poštom i koji imaju pečat pošte poslednjog datuma određen na  konkursu,  do 16:00 časova .

Pravo na žalbu: Biznisi  kojima je odbijeno  pravo smeštaja u industrijskom parku imaju pravo žalbe, komisiji za žalbe u roku od 8 radnih dana.

Kontakt:
Berat Sadiku
045 941  555
berat.sadiku@rks-gov.net

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU – APLIKACIJU