Republika Kosovo

Vučitrn

Zakon o lokalnoj samoupravi

Zakon o lokalnim izbora

Zakon o finansijama lokalne samouprave

Zakon o administrativnim granicama opstina

Zakon o meduopstinskoj saradnji

Zakon o javnim preduzecima

Zakon o otpadu