Republika e Kosoves

Vushtrri

Secili qytetarë i cili ka njohuri apo është kushtëzuar me mito nga cilido zyrtar i komunës qoftë në administratë të komunës, në shkollë apo në qendër të mjekësisë familjare, duhet që rastin e tillë ta lajmërojë me shkrim në komunë duke plotësuar  formularin të cilin mund ta shkarkoni në linkun më poshtë:

Lajmerimi i korrupsioni-Formulari

Fshehtësia e lajmëruesit dhe trajtimi i drejt i çdo ankese është i garantuar nga një komision i themeluar, e të cilin e përbëjnë zyrtarë komunal me eksperiencë dhe integritet të lartë.
Çdo ankesë për korrupsion që dëshmohet e vërtetë në organe të drejtësisë në fund do të shpërblehet me 5,000 euro.

Udhëzues për qytetarë për lajmërim të rasteve të korrupsionit