Republika e Kosoves

Vushtrri

Lista e kryetarëve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve urbane

Vendim për themelimin e komisionit për përzgjedhjen e këshillave lokale

Rregullore për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane