Republika e Kosoves

Vushtrri

Broshura me informata-Si të pajiseni me leje ndertimore

Informacion lidhur me kushtet ndertimore, lejet ndetimore dhe certifikaten e perdorimit-Kategoria I dhe II

KUSHTET NDERTIMORE KATEGORIA III

 

Pasi të keni plotësuar dokumentet e nevojshme kërkesen mund ta parashtroni në emailin e mëposhtëm:

 

urbanizmi.vushtrri@rks-gov.net