Republika e Kosoves

Vushtrri

Qasja në dokumentet publike

E Drejta e Qasjes në Dokumente Publike, është e drejtë e garantuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Secili person gëzon të drejtën e qasjes në dokumente publike, me përjashtim të informacioneve që janë të kufizuara me ligj.
Në Republikën e Kosovës, një seri aktesh ligjore dhe nënligjore rregullojnë procedurat për realizimin e të drejtës kushtetuese të qasjes në dokumente publike.
Kontakti për qasje në dokumente zyrtare.
038 200 42438
azem.bejta@rks-gov.net
Raporti per qasje ne dokumentet publike per vitin 2022
Raporti janar-qershor 2022

Përmbledhja e legjislacioni për drejtën e qasjes në dokumente publike