The Republic of Kosovo

KlinëThe tender Start date Completion date Action
Transporti i nxenesve te SHFMU Gllareve
634-24-506-2-2-1
30-01-2024 20-02-2024 Details
Ndertimi i infrastruktures nënëtoksore dhe mbitokësore në Kline-Shtupel-Kerrnicë
634-24-795-5-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Details
Ndertimi i infrastruktures nëntokësore dhe mbitokësore në Sferkë- Volljakë- Qupeve
634-24-734-5-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Details
Furnizim me mjete, paisje sportive dhe dekorata ne shkolla.
634-24-527-1-2-1
31-01-2024 20-02-2024 Details
Ndertimi i infrastruktures nentokesore dhe mbitokesore ne Jashanice-Jelloc-Resnik-Pogragje si dhe ndertimi i shtigjeve te ecjes dhe infrastruktura rrugore ne Gryken e Jarines- Pogragje-Jashanice
634-24-796-5-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Details
Transporti i nxensve të shkollave fillore të mesme të ulëta Lot.1 Transporti Sferrke , Lot.2 Transporti Volljake , Lot.3 Transporti Gremnik
634-24-507-2-2-1
30-01-2024 20-02-2024 Details
Rrenimi i objekteve te ndertura pa leje apo rasteve tjera te inspeksionit.
634-24-440-5-3-6
29-01-2024 15-02-2024 Details
Ndertimi i infrastruktures nëntokësore dhe mbitokësore në Perqeve.
634-24-758-5-2-1
09-02-2024 28-02-2024 Details