The Republic of Kosovo

Klinë

Zyra për Informim

Udhëheqëse e Zyrës për Informim

Samije Gjergjaj

samije.gjergjaj@rks-gov.net

Tel.  03820043716, +383(0)44930428

 

 

Zyrtare për Informim

Vlora Tafili

Zyrtare për Qasje në Dokumente Publike

Zyrtare Përgjegjëse për Konsultim Publik

vlora.tafili@rks-gov.net

Tel.  03820043716, +383(0)45542222