Republika e Kosoves

Partesh

FTESË

2019/07/02 - 10:48

Të nderuar :

Ftoheni të merrni pjesë  në seancën e parë të jashtëzakonshme të KK  Parteshit-Pasjan , e cila do të mbahet me :05.07.2019,në ndërtesën e Komunës së  Parteshit-Pasjan, duke filluar në 11h,  me :

 

 

 REDNDIN E DITËS

 

1.Miratimi i procesverbalit  nga seanca e kaluar

2.Propozimi i Planit të veprimit për  korrje fshirjet të grurit dhe drithrave tjera si dhe mbrojtjen nga zjarri në  teritorin e komunës së Parteshit .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Kryesuesi i KK  Parteš-Pasjane

                                                                                                       Žarko Bujić