Republika e Kosoves

Podujevë

Procesverbal nga diskutimi  publik me qytetarë i mbajtur më 27 qershor 2022 (publikuar më 22.07.2022)

Procesverbal nga diskutimi publik për sektorin e Urbanizmit dhe Shërbimeve Publike (publikuar më 08.07.2022)

Procesverbal nga diskutimi publik  për Kornizës Afatmesme Buxhetore (2023-2025) në Sektorin e Arsimi dhe të Shëndetësisë  (publikuar më 08.07.2022)

Procesverbali nga diskutimi publik për Propozim Rregulloren për mënyrën dhe kushtet e shfrytëzimit të Palestrës Sportive “Hakif Zejnullahu” (publikuar më 31.05.2022)

Raporti&Procesverbali nga takimi publik me qytetarë dhe punëtor arsimor, i mbajtur më 15 mars 2022 

Procesverbal nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 20.12.2021

Procesverbal nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 24 qershor 2021:Realizimi i projekteve dhe aktiviteteve të parapara në gashtëmujorin e parë të vitit 2021, projektet dhe aktivitetet që janë në proces, si dhe ato të planifikuara për realizim

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 24.05.2021:Propozim Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 20.05.2021:Propozim Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 20.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 19.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 18.05.2021:Rregullorja Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga debati publik me qytetarë 17.05.2021:Rregullorja për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane të Komunës së Podujevës

Procesverbal nga diskutimi publik për Propozim Rregulloren për përkujdesjen dhe mbrojtjen e fëmijëve

Procesverbal i mbajtur me 23 mars 2021 në debat publik për Propozim Rregulloren për dhënien në shfrytëzim për një vit të pronës së paluajtshme të Komunë së Podujevës 

Procesverbal i i mbajtur në takimin debat me qytetarë rreth Rregullores së punës së Teatrit “Avdush Hasani”, mbajtur më datën 10.05.2021

Raporti i Diskutimit Publike i Rreguillores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për orarin  e biznesve

Raport i diskutimit Publik i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për taksa, tarifa dhe gjoba komunale

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 18 qershor 2020

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e fshatit Majac dhe fshatrave për rreth, mbajtur më dt.18.06.2020.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e  fshatit Shajkofc  mbajtur më 18.06.2020

Ekstrakt nga  procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarët e fshatit Pollatë dhe fshatrave për rreth, mbajtur më dt.17.06.2020.

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 17 dhjetor 2019

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Lluzhanit dhe fshatrave përreth, mbajtur më 09 gusht 2019

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Sfeçlës dhe fshatrave përreth, mbajtur më 08 gusht 2019 

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me qytetarë të Kërpimehut dhe fshatrave përreth, mbajtur më 07 gusht 2019.

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 21 qershor 2019.

Ekstrakt i procesverbalit  nga dëgjimi buxhor me qytetarë për  Kornizën Afatmesme Buxhetore  2020-2022

Ekstrakt i procesverbalit  nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 12  dhjetor 2018

Ekstrakt nga procesverbalit i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Kërpimehut , mbajtur më 12.06.2018

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me banorët dhe përfaqësuesit e fshatrave të rajonit të Lluzhanit , mbajtur më 13.06.2018.

Ekstrakt nga procesverbali i mbajtur në takimin e Ekzekutivit të  Komunës me qytetarë të  e Podujeves dhe fshatrave përrreth  , mbajtur më 14.06.2018

Ekstrakt i procesverbalit nga takimi publik me qytetarë i mbajtur më 27 qershor 2018 

Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhje e mbajtur më 23 mars 2016

Ekstrakt i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 05 shkurt 2016