Republika Kosovo

IstokTender Datum početka Datum završetka Postupak
FURNIZIM ME DOKUMENTE MJEKESORE NE QKMF (633-024-009-121)
633-24-2438-1-2-1
18-03-2024 08-04-2024 Detalji
FURNIZIM ME OKSIGJEN DHE BOMBOLA PER OKSIGJEN PER NEVOJA TE QKMF.(633-024-013-136).
633-24-3396-1-3-6
08-04-2024 19-04-2024 Detalji
FURNIZIMI ME GYPA TE UJESJELLESIT DHE KANALIZIMIT. (633-024-012-121)
633-24-3247-1-2-1
04-04-2024 25-04-2024 Detalji
ELEMINIMI I MBETURINAVE NGA HAPESIRAT PUBLIKE(633-024-011-521)
633-24-3243-5-2-1
04-04-2024 25-04-2024 Detalji
SHERBIMET E KUJDESIT PALIATIV, SOCIAL, SHENDETESORE, SHTEPIAK DHE AMBULATORE NE KOMUNEN E ISTOGUT.(633-024-006-211)
633-24-2089-2-1-1
14-03-2024 05-04-2024 Detalji