Republika Kosovo

IstokTender Datum početka Datum završetka Postupak
ELEMINIMI I DEPONIVE ILEGALE NGA HAPSIRAT PUBLIKE NE TERRITORIN E KOMUNES SE ISTOGUT-633-023-007-521
633-23-1515-5-2-1
02-03-2023 23-03-2023 Detalji
KATER KONSULENTE INDIVIDUAL PER SUBVENCIONE DHE PUNE PROFESIONALE NE BUJQESI-633-023-005-321
633-23-1041-2-2-1
17-02-2023 03-03-2023 Detalji
MIREMBAJTJA DHE SERVISIMI I RENTGEN APARATIT-633-023-009-221
633-23-1697-2-2-1
07-03-2023 28-03-2023 Detalji