Republika Kosovo

DragašTender Datum početka Datum završetka Postupak
•003•Furnizimi i paisjeve për zyrën e Tatimit në Pronë - Dragash
621-24-1212-1-3-6
21-02-2024 28-02-2024 Detalji