Republika Kosovo

DragašTender Datum početka Datum završetka Postupak
021-Asfaltimi (ndërtimi) i rrugës Restelicë - Strazimir (Kufiri me Maqedoninë) (Projekt me bashkefinancim nga Ministria e Infrastrukturës dhe K.K. Dragash ) P144 deri P177 , L=1136.27m'
621-23-2185-5-2-1
17-03-2023 10-04-2023 Detalji
•017•Ndërtimi i ujsjellsit në vendin Kukuljane në fshatin Kukajan (projekt 2 vjeqar)
621-23-1815-5-2-1
14-03-2023 04-04-2023 Detalji
•029•Vizitë studimore e delegatëve të Kuvendit të Komunës dhe stafit mbështetës ne Bashkinë e Shkodrës-Shqipëri
621-23-2729-2-3-6
28-03-2023 03-04-2023 Detalji
•027•Ndertimi i murit mbrojtes në rrugen Kostan në fshatin Dikanc
621-23-2504-5-2-1
30-03-2023 19-04-2023 Detalji
•028•Renovimi i shkolles fillore ‘‘ZENUNI‘‘ në fshatin Brod (projekt dy vjeqar)
621-23-2598-5-2-1
30-03-2023 24-04-2023 Detalji
018-Ndriçimi publik në rrugën (Zasoja) në fshatin Bellobrad-Projekt dy vjeçar
621-23-2000-5-2-1
14-03-2023 04-04-2023 Detalji
022-Kubëzimi i rrugëve dhe infrastrukturës përcjellëse në fshatin Shajne (projekt dy vjeqar)
621-23-2288-5-2-1
20-03-2023 12-04-2023 Detalji
•025•Hapja e rruges Sharra-Saminit-Lugje-Ramanic në fshatin Shajne
621-23-2502-5-2-1
30-03-2023 19-04-2023 Detalji
•030•Kubëzimi i rrugeve të varrezat në fshatin Zaplluxhe (mahall rrenak mahalla tumqine dhe mahall te xhamija)
621-23-2803-5-2-1
30-03-2023 24-04-2023 Detalji
024-Renovimi I objektit të Qkmf-se Dragash
621-23-2409-5-2-1
22-03-2023 13-04-2023 Detalji
•020• Kubëzimi i rrugeve ne vendi qendra e fshatit dhe kanalizimit ne vendin e Grot në fshatin Restelic
621-23-2132-5-2-1
20-03-2023 12-04-2023 Detalji
•019•Kubezimi i rruges , rruga e fushes ne fshatin Zgatar
621-23-2021-5-2-1
14-03-2023 04-04-2023 Detalji
•026•Ndertimi i ures të prroni i Lezit mahalla Rronak në fshatin Zaplluxhe
621-23-2503-5-2-1
30-03-2023 19-04-2023 Detalji