Republika Kosovo

DragašTender Datum početka Datum završetka Postupak
•080•Ndërtimi murit mbrojtes dhe betonimi i oborrit të shkolla në fshatin Xërxe
621-23-8863-5-2-1
24-08-2023 14-09-2023 Detalji
•084•Vizita studimore nga stafi i zyrtarëve të Komunës se Dragashit , në bashkinë e Vlorës dhe monumenteve historike, shtëpia e pavarrsisë, muzeu Apolloni, kalaja e Kaninës-Shqipëri
621-23-9096-2-3-6
29-08-2023 04-09-2023 Detalji
093-Kubëzimi i rrugëve te sharra dhe smonica në fshatin Bellobrad
621-23-9536-5-2-1
08-09-2023 28-09-2023 Detalji
•089•Kubezimi i rrugeve ndërtimi i mureve mbrojtes rruga Feta Qusaj dhe Rruga e Love dhe rrethimi vendit ku grumbullohen mbeturinat në fshatin Pllajnik – K.K. Dragash
621-23-9314-5-2-1
07-09-2023 27-09-2023 Detalji
•088•Hapja e rruges dhe kubezimi i rrugës në rrugen Prekoreka në fshatin Krushevë – K.K. Dragash
621-23-9313-5-2-1
06-09-2023 27-09-2023 Detalji
•075•Renovimi i shkollës fillore në fshatin Kërstec dhe ndërtimi i lojerave per femij- Dragash ( financuar nga Ambasada e Bullgarise) - RITENDERIM
621-23-9175-5-2-1
31-08-2023 13-09-2023 Detalji
•085•Kubëzimi i rrugeve,ndertimi i murit mbrojtes të varrezat dhe ndertimi i rrethojes të parku në fshsatin Brod
621-23-9145-5-2-1
30-08-2023 20-09-2023 Detalji
•090•Ndërtimi i parkingut, rrugës dhe murit mbrojtes në rrugen Ratisto në fshatin Kerstec – K.K. Dragash
621-23-9315-5-2-1
08-09-2023 28-09-2023 Detalji
•092•Ndërtimi i murit mbrojtes rrethë lumit të fshatit Brod - K.K. Dragash
621-23-9469-5-2-1
08-09-2023 28-09-2023 Detalji
•096•REHABILITIMI I RRUGËS BUJQËSORE KRUSHEVË-BARBULA – K.K. DRAGASH
621-23-9873-2-3-6
20-09-2023 27-09-2023 Detalji
•087•Hapja e rrugeve Kolasevac-Vodenica në Restelic
621-23-9172-5-2-1
05-09-2023 18-09-2023 Detalji
•107•Transporti i nxënësve për vitin shkollor 2023 2024 •LOT12 – Xërxe – Dragash – (RITENDERIM)
621-23-10161-2-3-6
22-09-2023 28-09-2023 Detalji
071-Renovimi I QMF-ve në Bresanë,Llapushnik,Bellobrad si dhe AMF-ve në Blaç dhe Kosavë-Ritenderim
621-23-9197-5-2-1
31-08-2023 13-09-2023 Detalji
•081•Ndertimi i rrjetit te ujesjellsit ne fshatin Krusheve
621-23-8870-5-2-1
24-08-2023 13-09-2023 Detalji
•097•Renovimi i ujësjellësit në rrugën Dzamijska në fshatin Mlikë – K.K. Dragash
621-23-9881-2-3-6
20-09-2023 27-09-2023 Detalji
•086•Kubëzimi i rrugëve dhe ndërtimi i kanalizimit në rrugen Jarilice në fshatin Zlipotok
621-23-9171-5-2-1
06-09-2023 27-09-2023 Detalji
091-Riparimi dhe mbushja me zhavorr e rrugës ndër Livadhe në fshatin Bresanë – K.K. Dragash
621-23-9376-2-3-6
05-09-2023 13-09-2023 Detalji
•083•Servisimi i automjeteve – K.K. Dragash ( 24 muaj )
621-23-8988-2-2-1
29-08-2023 19-09-2023 Detalji