Republika e Kosoves

Junik

NJOFTIM PËR REKRUTIMIN E REGJISTRUESVE DHE MBIKQYRËSVE PËR PROJEKTIN E REGJISTRIMIT TË POPULLSISË, EKONOMIVE FAMILJARE DHE BANESAVE (REKOS 2023) Agjencia e Statistikave të Kosovës

2023/09/29 - 1:47

(ASK) në vazhdën e aktiviteteve për Projektin e Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (REKOS 2023) hap Konkursin për pranimin e Regjistruesve dhe Mbikëqyrësve.

Aplikimi për pozitat Mbikëqyrës dhe Regjistrues do të jetë në formën elektronike dhe forma fizike .

Konkursi, Udhëzuesi për plotësimin e formularit Online për pozitat Regjistrues dhe Mbikëqyrës që mund ta gjeni në në linkun https://rekosrekrutime.rks-gov.net në ueb-faqen e ASK-së, në ueb faqet e komunave dhe të institucioneve të Republikës së Kosovës.

Të gjithë të interesuarit për këto pozita duhet të aplikojnë në komunën e tyre.

Konkursi është i hapur nga 26.09.2023 deri më 02.10.2023.

Kohëzgjatja e kontratës është dy (2) muaj.

 

Të bashkëngjitur gjeni edhe formularin për aplikim fizik.

https://kk.rks-gov.net/junik/wp-content/uploads/sites/39/2023/09/Formulari-template-per-aplikim-2.docx